Diploma ThesisDoctoral Dissertation
» PLAČKO, M. – ĎUĎÁK, J. 2008. Tvorba modulu počítačového programu pre optimalizáciu potreby strojov na podnikovej úrovni. (Development of a Computer Program Module for Machinery Requirement Optimisation at an Enterprise Level) Dizertačná práca. (Doctoral Dissertation) SPU Nitra. 166 s. + DVD (49 s.).
Download PDF
» PLAČKO, M. – ĎUĎÁK, J. 2008. Tvorba modulu počítačového programu pre optimalizáciu potreby strojov na podnikovej úrovni. (Development of a Computer Program Module for Machinery Requirement Optimisation at an Enterprise Level) Autoreferát dizertačnej práce. (Authoreview of the Doctoral Dissertation) SPU Nitra. 24 s.
Download PDF
» PLAČKO, M. – ĎUĎÁK, J. 2008. Implementácia softvéru „Modul optimalizácie potreby strojov na podnikovej úrovni“ v pedagogickom procese na Katedre strojov a výrobných systémov. ("Machinery Requirement Optimisation Module at an Enterprise Level" Software Implementation into the Pedagogical Process at the Department of Machines and Production Systems) In: Konferencia PEPTO 2008. (In: PEPTO 2008 Conference) Nitra, TF SPU, 17.-19. 9. 2008.
Download PDF
» PLAČKO, M – ĎUĎÁK, J. 2007. Modul optimalizácie potreby strojov – plán nasadenia strojov na technologický postup pestovania plodiny. (Machinery Requirement Optimisation Module - Machinery Employment Plan in the Crop Management Technology) In: Veda – vzdelávanie – prax. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. (In: Science - Education - Practice. Proceedings of the International Scientific Conference) UKF Nitra, 2007, 4. diel, s. 202-207, ISBN 978-80-8094-205-2.
Download PDF
» PLAČKO, M – ĎUĎÁK, J. 2007. Modul optimalizácie potreby strojov – kalkulácia nákladov na technologický postup pestovania plodiny. (Machinery Requirement Optimisation Module - Cost Calculation of the Crop Management Technology) In: IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2007. (In: IX. International Scientific Conference of Young Research Assistants 2007) SPU Nitra, 2007, s. 168-178, ISBN 978-80-8069-946-8.
Download PDF
» PLAČKO, M. – ĎUĎÁK, J. 2007. Development of a Computer Program Module for Machinery Requirement Optimisation at an Enterprise Level in Precision Agriculture. In: XXXII CIOSTA-CIGR Section V Conference „Advances in labour and machinery management for a profitable agriculture and forestry“. Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia, 17.-19. September 2007, Part II., 544-553 p., ISBN 978-80-8069-924-6.
Download PDF
» PLAČKO, M. 2007. Kalkulácia orientačných nákladov na prevádzku traktorov. (Informative Calculation of Operation Cost for Tractors) In: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Združenie Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. (In: Modern Mechanisation in Agriculture. Association of Modern Mechanisation in Agriculture) Nitra, 2007, roč. 10, č. 5, s. 26-28, ISSN 1335-6178.
» RUTKOWSKI, K – KOLLÁROVA, K. – KRAJČO, J. – PLAČKO, M. 2007. Ocena zmienności przestrzennej wilgotności gleby na podstawie map konduktywności elektrycznej. Część II. In: Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007, s. 225-232, ISSN 1429-7264.
Download PDF
» KOLLÁROVA, K. – KRAJČO, J. – PLAČKO, M. – RUTKOWSKI, K. 2007. Ocena zmienności przestrzennej wilgotności gleby na podstawie map konduktywności elektrycznej. In: Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007, s. 73-80, ISSN 1429-7264.
Download PDF
» PLAČKO, M. – ĎUĎÁK, J. 2006. Tvorba softvéru „Poľnohospodársky Slovník“ s využitím produktu „Microsoft Visual Basic 2005 Express“. ("Agricultural Dictionary" software development by using "Microsoft Visual Basic 2005 Express") In: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v potravinárstve a v odpadovom hospodárstve. Medzinárodná študentská vedecká konferencia v Nitre. (In: Latest Trends in Agriculture, Food and Waste Management. International Student's Scientific Conference in Nitra) SPU Nitra, 2006, 2. vyd., s. 118-128, ISBN 80-8069-690-X.
Download PDF
© MMVIII – MMXII Marian Placko. All Rights Reserved. (Last Update: 2016-01-02)